ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Hatályos: 2018. 03.15.

A Szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy Nehéz Győző e. v. által a www.budapestisetak.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

 

Az adatkezelő megnevezése

név: Nehéz Győző e.v.

székhely: 1048, Budapest Nádasdy Kálmán u. 28.

adószám: 68304476-1-41

telefonszám: 06-30-4008047

e-mail cím:

 

Az adatvédelmi szabályzat elfogadása

A jelen szabályzat tájékoztat arról, hogy az adatkezelő milyen célból, milyen adatokat tart nyilván, hogyan és milyen időtartamban kezeli, kinek továbbítja azokat, valamint milyen módon kérheti azok módosítását vagy törlését a nyilvántartásból.

Felhasználó, aki a honlap olyan szolgáltatását igénybe veszik, amely során szükséges a személyes adatok megadása, a szolgáltatás igénybevételekor elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatot magára nézve kötelezőnek.

 

Az Adatvédelmi Szabályzat hatálya

Jelen szabályzat kizárólag természetes személyekre, mint Felhasználók személyes adataira terjed ki, nem vonatkozik jogi személyek nyilvános adatbázisból elérhető adataira.

 

A kezelt adatok köre

A Szolgáltató a Felhasználó alábbi adatait gyűjti és kezeli:

E-mail útján való megkeresés illetve telefonos megkeresés során gyűjtött és kezelt adatok:

–e-mail cím

–név

– telefonszám

–számlázási név/cégnév

–számlázási cím

Hírlevél feliratkozás során gyűjtött és kezelt adatok:

–e-mail cím

–név

A Szolgáltató csak olyan személyes adatokat gyűjt és kezel, amelyeket a Felhasználó megrendelése során megadott. A megadott adatok valóságtartalmáért a Felhasználót terheli a felelősség.

 

Az adatkezelés célja

 • Felhasználó azonosítása
 • Felhasználó és Szolgáltató közötti kommunikáció biztosítása
 • a honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevétele
 • a honlapon nyújtott szolgáltatások biztosítását hivatott szerződések megkötése és teljesítése
 • elektronikus levél, direkt marketing tartalom, hirdetés eljuttatása a Felhasználónak
 • adatok statisztikai célú felhasználása
 • informatikai rendszer eredményességének fejlesztése

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja kettős:

 • az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Felhasználó kifejezett és önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A.§-a által nyújtott adatkezelési engedély

A Felhasználó jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárul személyes adatainak a Szabályzat által meghatározott módon, mértékben és időtartamban történő kezeléséhez.

A Szolgáltató által rögzített adatokat a Szolgáltató nem adja tovább harmadik személynek, kivéve, ha ezt egyéb jogszabály előírja.

 

Hírlevelek

A regisztráció során megadott e-mail címekre hirdetést, reklámot, marketinganyagot tartalmazó (hírlevél) leveleket a Szolgáltató csak a felhasználó hozzájárulásával küld. A Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozási link segítségével. A Szolgáltató ilyen esetekben 1 munkanapon belül törli a felhasználót a hírlevél címlistából.

 

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatokat a Szolgáltató az adatok megismerésétől kezdve az adatkezelés céljának megfelelő időintervallumon keresztül tárolja.

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatokat a Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni.

 

Felhasználók jogai és jogorvoslati lehetőségei

A Felhasználó a szolgáltatótól az alapján tájékoztatást kérhet a magánszemély általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés jogalapjáról céljáról és időtartamáról. A Felhasználó kérheti személyes adatainak korrigálását vagy törlését is. A törlés nem vonatkozik a számviteli szabályozás alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató a törvényben előírt időtartamig köteles megőrizni.

 

Adatvédelmi szabályzat módosítása

Az adatvédelmi szabályzatot Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a jelen Adatvédelmi Szabályzat módosításáról szóló tájékoztatást a honlapon (www.budapestisetak.hu) teszi közé.

Amennyiben a Felhasználó a módosítás ellen írásban nem tiltakozik a közzétételt követő 15 napon belül, akkor azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a felhasználó a Szabályzat-módosítást elfogadta.

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató kötelezi magát a birtokába került adatok megfelelő őrzésére. Gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személy az adatokhoz ne férjen hozzá.

Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A fenti célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően.

Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania, és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a Felhasználó az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Szolgáltató a fenti adatvédelmi Szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelése során a Szabályzatban leírtaknak megfelelően jár el.

COOKIE-KEZELÉSI SZABÁLYZAT

Hatályos: 2018.03.15.

A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy tájékoztassa Felhasználót a Libánusfa Kft által a www.budapestisetak.hu internetes oldalon alkalmazott cookie-k (magyarul sütik) kezelésének és törlésének lehetőségéről.

 

A cookie használatának célja

Szolgáltató ún. cookie-kat (betűkből és számból álló kis információs fájlokat) alkalmaz, annak érdekében, hogy Szolgáltató megismerje Felhasználó érdeklődését, és így az adott honlapon keresztül személyre szabott szolgáltatásokat nyújthasson Felhasználónak, azáltal, hogy biztosítja Felhasználók azonosítását a honlap használata során. A honlap szolgáltatásainak igénybevétele során Szolgáltató cookie-kat helyez el Felhasználó számítógépén található böngészőjében és HTML-alapú e-mailjeiben.

A cookie célja, hogy lehetővé tegye Szolgáltató számára, hogy a Felhasználó számára egyediesített webes tartalmakat tegyen elérhetővé, melyek növelik Felhasználónak nyújtott felhasználói élményt a honlap használata során.

A cookie-k nem ártalmasak Felhasználó számítógépére, és nem tartalmaznak olyan információt, amelynek segítségével más azonosíthatná Felhasználó személyét vagy személyes adatait.

 

A cookiek eltávolítása

Felhasználó a cookie-kat böngészője beállításaiban tudja kikapcsolni.

 

Szolgáltató által használt cookie-k

 • átmeneti (session) cookie-k, amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek. kiemelten fontosak a honlappal kapcsolatos alkalmazások adekvát működéséhez.
 • állandó (persistent) cookie-k, amelyek nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy Szolgáltató szerverére információ kerüljön továbbításra, azokban az esetekben, amikor egy felhasználó felkeresi a honlapot.
 • követő cookie-k

 

Harmadik személyek által használt cookie-k

Szolgáltató igénybe veszi a WordPress és bővítményei, Google Analytics, Google AdSense, Facebook, Hotjar analitikai szolgálatait is, amelyek cookie-kat helyezhetnek el Felhasználó számítógépén abból a célból, hogy elősegítse Szolgáltató honlapjához kapcsolódó Felhasználói aktivitás elemezését. Felhasználó a Google hirdetések kikapcsolására létrehozott oldalon tilthatják le a Google cookie-k használatát.

 

Cookie-k kontrollja

A cookie-t Felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve lehetősége van számítógépe böngészőjében cookie-k alkalmazásának, telepítésének tiltására. Abban az esetben, ha Felhasználó így jár el, csökkenhet a böngészők használati élménye.

A cookie-k kezelésére rendszerint a böngészők Eszközök/Beállítások menüpontjában, az adatvédelmi beállításokban van lehetőség.

Jelen Cookie Kezelési Szabályzat elfogadásával és a honlap használatával felhasználó elfogadja a cookie-k használatát.